Regulamin warsztatów

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH TANECZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

ARTE FLAMENCO

 

 1. Całkowity koszt uczestnictwa w warsztatach, łącznie z kosztami podróży i noclegu ponosi uczestnik.
 2. Gwarancję miejsca na warsztatach stanowi uiszczenie opłaty oraz wysłanie zgłoszenia na maila:k.malecka@arteflamenco.eu. Decyduje kolejność wpłat na konto bankowe organizatora, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.
 3. Uczestnicy warsztatów proszeni są o dowiadywanie się osobiście, czy ich opłata dotarła do Organizatora. Osoby, które nie potwierdzą przyjęcia opłaty u Organizatora są zobowiązane do okazania dowodu przesłania pieniędzy przed wejściem na warsztaty. Brak potwierdzenia wpłaty może spowodować wykluczenie uczestnika z zajęć.
 4. W przypadku zapełnienia grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub możliwość przejścia do innej grupy warsztatowej, w której lista nie została jeszcze zamknięta.
 5. Osobom, które dokonają przelewu na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów, Organizator nie gwarantuje przyjęcia do grup.
 6. Przelewy powinny być opisane:

Imieniem i nazwiskiem

Rodzajem kursu

Osoba prowadzącą

Przelewy nieopisane nie będą brane przez Organizatora pod uwagę. Dowód dokonania przelewu należy okazać przed rozpoczęciem warsztatów, jeśli uczestnik zostanie o to poproszony.

 1. W przypadku małej ilości zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, w tym przypadku zwracana jest opłata za odwołane zajęcia osobom, które za nie zapłaciły w wysokości nominalnej. Uczestnicy otrzymają informację mailową lub telefoniczną.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób w grupie oraz zamknięcia listy uczestników danego kursu. Osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach otrzymają zwrot kosztów warsztatów.
 3. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie warsztatów. W takim przypadku uczestnik ma prawo do wycofania wpłaty za udział w zajęciach, których godziny zostały zmienione.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia warsztatów, w przypadku jeśli taka konieczność zaistnieje, o czym z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje uczestników.
 5. Opłata za zajęcia jest bezzwrotna ( nie dotyczy to sytuacji wymienionych w regulaminie).
 6. W szczególnych przypadkach zwrot gotówkowy odbiera osobiście osoba, której przysługuje zwrot, w przeciągu 14 dni od otrzymania decyzji Organizatora o przyznaniu zwrotu. Po tym terminie przyznany zwrot zostaje anulowany.
 7. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie zniszczy podłogi.
 8. Każdy uczestnik warsztatów tanecznych powinien zgłosić się na miejsce minimum 15 minut przed swoimi zajęciami.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom. Sugerujemy aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. Organizatorzy Nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.
 10. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, które, zakłócają przebieg zajęć. W szczególności niedozwolone jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i zażywanie narkotyków. Wnoszenie na sale taneczne jedzenia oraz polewania woda parkietu tanecznego
 11. Z uwagi na komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia ma prawo do nie wpuszczenia na salę osób spóźniających się.
 12. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatorów. Osoby nie przestrzegające tej zasady będą ze skutkiem natychmiastowym skreślane z listy uczestników warsztatów bez zwrotu pieniędzy.
 13. Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.
 14. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji  firmy Arte flamenco w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.
 15. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni oraz zmiany obuwia.
 16. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika, warunków uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926